ALV

Notulen Algemene ledenvergadering 13 april 2018, Spijk

Aanwezig: 30 leden, inclusief bestuur

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De opkomst is deze keer beter als voorgaande jaren er waren in totaal 30 leden.

Er zijn 2 schriftelijke afmeldingen.

2 Notulen algemene ledenvergadering 28 april 2017.

De voorzitter neemt de notulen door. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Ze worden derhalve goedgekeurd.

  1. Verslag van de secretaris.

Het verslag van de activiteiten in 2017, ligt ter beoordeling op de tafels en ook te zien op de powerpoint presentatie levert geen vragen op.

Het verslag maakt wederom melding van de trage contributiebetalingen maar is dit jaar toch weer aanmerkelijk beter verlopen dan vorig jaar.

In de rondvraag van vorig jaar werd de suggestie gedaan om een film van Koninginnedag 1972 op CD te laten zetten en deze te koop aan te bieden aan onze leden.

Hier zijn we wel mee aan de gang gegaan maar de film is nog niet beschikbaar

Ook werd de suggestie gedaan een lezing te organiseren over het Gorcumse bedrijf De Vries Robbé.

Besloten is dat de activiteiten commissie dit ging onderzoeken

hier zijn wel mensen voor benaderd maar daar is nog niets concreet uit gekomen.

  1. Financieel verslag 2016 en begroting 2017

Een resumé van de financiële rekening is ter vergadering overlegd. Onze positie is nog steeds gezond. Er is in het afgelopen jaar meer uitgegeven, dan is binnengekomen.

De hiervan komt mede door de extra uitgaven voor spijkerschrift omslagen die moesten worden gemaakt vanwege gewijzigde advertenties en minder inkomsten door achterstallige contributiebedragen.

Ook dit jaar geen Subsidie meer van de gemeente. Dit jaar hebben we ook weer mee gedaan met de RABO Clubkas actie en heeft het mooie bedrag van € 126,00 opgeleverd.

  1. Verslag en benoeming van de kascommissie

De kascommissie voor 2017 bestond uit Ineke Sahuleka en Hanny Vreekamp

Deze kascommissie heeft de boeken van 2017 akkoord bevonden, een schriftelijk bewijs hiervan is in het bezit van de penningmeester

de kascommissie voor 2019 zal bestaan uit Hanny Vreekamp en Hans de Jong

Als reserve lid meldt zich Mevr. v.d. Hulst-den Boestert

 

6 Verkiezing bestuursleden.

Volgens rooster treedt Henk de Jong af als bestuurslid en is herkiesbaar.

Conform de voorstellen van het bestuur gaan de leden akkoord met de herbenoeming .

René Kennis geeft aan dat hij conform de statuten zitting neemt in het bestuur hij gaat PR doen en wordt de vaste fotograaf van onze vereniging .

De vergadering ging vorig jaar al akkoord met deze constructie.

  1. Verslag werkgroepen en aankondiging komende activiteiten

 activiteiten commissie

De werkgroep Activiteiten heeft het zomer- en najaar programma weer gereed.

We starten weer met een excursie dit keer naar het Marechausseemuseum te Buren

Daarna volgen nog twee lezingen in september en november.

 Redactie Spijkerschrift

 Spijkerschrift 33 is verstuurd naar de leden

 Spijkerschrift no 34 ook weer in kleur.

Deze wordt in de pauze van de algemene ledenvergadering uitgedeeld.

Door het wegvallen van Ruud Eikelenboom en een jaar later zijn partner

Marly Poeth zijn wij op zoek naar redactie leden

in de vergadering wordt hiertoe de oproep gedaan voor redactieleden.

Het clubhuis

Door diverse leden en het bestuur worden er op de 1e maandag van de maandag

werkzaamheden verricht zoals schoonmaakwerkzaamheden

het inventariseren en fotograferen van oude spulletjes

die zijn vanaf vorig keer in spijkerschrift te zien zijn

verder diverse voorkomende zaken

 overige werkgroepen geen mededelingen

 8 Mededelingen en rondvraag

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de excursie op 16 juni naar het

“marechausseemuseum” te Buren

in de pauze waren er al 24 aanmeldingen

In de rondvraag werd de suggestie gedaan om een lezing te houden over de

etymologie (herkomst) van namen

  1. Sluiting

de voorzitter sluit de vergadering 0m 20.40 uur

 Na de pauze werden drie films vertoond (digitaal)

twee over Spijk en

één over groepsschuilplaatsen

deze vielen bij de leden zeer in de smaak

 

de avond werd om 10.30 uur afgesloten