ALV

Verslag algemene ledenvergadering 28 april 2017

Verslag algemene ledenvergadering 28-4-2017 door Ineke Sahuleka

 

Algemene ledenvergadering 28 april 2017

Even na acht uur heet de voorzitter de (weinige) aanwezigen welkom en met enkele woorden wordt Marly Poeth herdacht, de partner van Ruud Eikelenboom, die mede oprichter van de vereniging was en lange tijd het Spijkerschrift redigeerde. Haar ziekte was destijds mede aanleiding om te verhuizen, maar na de dood van Ruud ging haar gezondheid snel terug tot ze enkele weken geleden overleed. Namens de vereniging zijn enkele bestuursleden thuis gaan condoleren.

Het ledenaantal is in 2016 afgenomen van 177 naar 169, meestal was overlijden daarvan de oorzaak. Er waren 4 bestuurs- en 4 commissievergaderingen. De website werd verrassend goed bezocht, hij werd op onderdelen 7210 maal aangeklikt.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en de secretaris doet het jaarverslag met de activiteiten die zijn ondernomen.

Bij het verslag van de penningmeester wordt gevraagd naar de controle van 2015, die toen niet akkoord was bevonden. D.w.z. de cijfers klopten wel, geen enkele blaam naar de penningmeester, maar het gebruikte systeem was verwarrend. Er zijn wat wijzigingen doorgevoerd in het systeem en in januari heeft de kascommissie van vorig jaar de kas in orde bevonden. Een getekend verslag daarvan ligt ter inzage.

De penningen van 2016 zijn gecontroleerd door Hanny Vreekamp en Ineke Sahuleka. Laatstgenoemde was reserve, maar omdat Jan de Graaf op het moment van planning niet bereikbaar was, is zij aangetreden. Ze leest het getekende document voor en vraagt de vergadering de penningmeester te dechargeren. Zoals gewoonlijk staan de reservecommissieleden niet in de rij, maar uiteindelijk wordt Hans de Jong als reserve lid genoteerd.

Tijdens de bestuursverkiezing wordt Peter de Jong herkozen en voor de vergadering heeft René Kennis aangegeven belangstelling te hebben voor het bestuur. Hij wil echter wel eerst weten wat het precies inhoudt en zal daarom de bestuursvergadering van september bijwonen, waarna hij met goedvinden van deze ledenvergadering in het bestuur zal plaatsnemen. Bij verschillende gelegenheden was hij al gevraagd foto’s te maken, dus een bestuursfunctie zou daarop aansluiten.

De secretaris doet verslag van de commissieactiviteiten in 2016 en de voor dit jaar geplande activiteiten. De excursie naar Fort vechten, het Waterliniemuseum, op 24 juni zal een interessante en leuke dag worden denkt de commissie. Er zal een kleine eigen bijdrage gevraagd worden, we beginnen daar met koffie van de vereniging en binnen en buiten wordt een rondleiding gegeven, maar de lunch is voor eigen rekening. Belangstellenden kunnen zich al opgeven, meer info volgt t.z.t.

Het Spijkerschrift kan in de pauze weer door de aanwezigen worden afgehaald, de overigens worden thuisbezorgd. Spijkerschrift was gewoonlijk in zwart/wit, maar met dit nummer 32 zijn de plaatjes voortaan in kleur. In de pauze werd het snel doorgekeken en het ziet er weer mooi uit! Er zijn maar twee redactieleden en dat kan, bv bij ziekte, een probleem geven, er wordt dan ook gevraagd naar belangstellenden die willen meedenken en redigeren. Maar er is vooral kopij nodig, schrijf eens een stukje, het hoeft niet lang of hoogdravend, gewoon herinneringen opschrijven, of een leuk verhaal bij een oude foto.

Er wordt nog gemeld dat de eerste maandag van de maand als contactavond staat in de clubruimte, iedereen is daar dan welkom, maar vraag even bij Johan Rombout of het door gaat.

Vorig jaar is uitvoerig gesproken over de Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegers Lingewaal, waar onze vereniging in meehelpt. Zoals we hebben kunnen lezen wordt op 10 mei het museum in Fort Vuren geopend door Pieter van Vollenhoven.

 

“Heel Holland zakt”

Is het onderwerp van de lezing door de heer Piet Wilms, die Hugo Dill vervangt. Wilms stelt zich voor, hij komt uit Noord Holland, woont al lange tijd in Leerdam en zat zijn hele werkzame leven in de weg en waterbouw. Hij kent Hugo van de vereniging van huiseigenaren en werd door hem gevraagd dit verhaal te houden toen bleek dat Hugo in het buitenland was op deze datum.

Na de ijstijd steeg de zeespiegel door het smeltende ijs zo’n 100m. Daarvoor kon je naar Engeland lopen, er na ontstond de Noordzee. Door verstuivingen ontstonden duinen en door rivierafzetting en rottende planten ontstond een 10-12 m dikke veenlaag.

Holland zakt ten opzichte van het water, er was ontvening door stormen, de Zuiderzee ontstond zo en de zee stijgt. De klimaatdiscussie loopt al jaren, is dat normaal of komt het door ons? Dat de zeespiegel stijgt, is in ieder geval een feit en de rivieren voeren meer water aan.

Het land verandert, de aardplaten schuiven, 800 miljoen jaar geleden lag Europa op de plaats van Zuid Amerika, daarna lag het op de plaats van de Sahara en de wereld zoals we die nu kennen verandert ook. Door waterspiegelstijging, maar ook door maaivelddaling. Wilms toont een kaart van de verwachte maaivelddaling tot 2050. Het veengebied daalt het hardst Het veen is nu 5 m lager dan voor men erin ging graven een paar honderd jaar geleden.

Er zijn plaatjes van de Nederlanden voor de ontginning, in de Romeinse tijd, en na de ontginning, in 1573.

De daling komt mede door agrarische drooglegging. Er is veenoxidatie door te lage waterstand, dit wordt nog versneld door klimaatverandering. Door drogere zomers is er een drogere veenlaag. Wilms sprak van het “Tom Pouce” effect. Er is een stevige laag klei, dan een laag veen en daarop weer een stevige laag klei. Net als bij een Tom Pouce wordt de middelste laag weggedrukt door de stevige buitenkanten. Het veen klinkt in, het water komt hoger, wordt weggepompt en het inklinken van veen wordt daardoor versneld.

Er zijn weer plaatjes van een doorsnede van het land voor, tijdens en na de ontginning. We zien rivieren die de makkelijkste weg naar zee volgen, dan gaat de mens er mee aan de gang, er komen watergangen, molens, water wordt afgepompt en nooit heeft iemand begrepen dat dit winnen van land en daling van de waterspiegel tegelijk de daling van het maaiveld versnelde.

Er zijn foto’s van scheefstaande huizen door verzakking en waarvan de houten heipalen zijn aangetast door daling van het water, huizen, waarvan de riolering een halve meter boven de grond uitsteekt. Dat zijn eeuwenoude huizen denk je dan, maar ook de groepsschuilplaatsen (bunkers) die pas in 1940 zijn gebouwd staan meters in de lucht op hun betonnen heipalen. Ook de schuur van Hugo staat scheef door bodemdaling.

Op het Nationaal Congres Veenbodemdaling van 31-3-2016 bleek dat er een verband was tussen de grondwaterstand en de daling per jaar. Er is niet alleen daling, maar daling geeft ook CO2 uitstoot.10 mm daling per ha betekent 22 ton CO2.

Oplossingen kunnen adaptief zijn, aanpassen aan de omstandigheden, wat tegenwoordig wordt gedaan, dijken hoger, ruimte voor de rivier.

Maar beter nog, mitigerend, oorzaak bestrijdend. Er is namelijk een relatie tussen de grondwaterstand en de daling. Grondwaterdrain is daarom gewenst, ’s zomers het water in het land houden is een oplossing. Ook in woongebied drain door water op hoogte van palen te houden en veen niet te laten zakken.

Rotterdam verstevigd op bepaalde plaatsen de veenbodem met restmateriaal om verzakking tegen te gaan. We zien futuristische plaatjes van een Floating City in de Rijnhaven. Overal in de wereld zijn plannen voor Floating Cities, Floating Villages en watercommunities.

We moeten iets bedenken, want dat we op zeker moment een half overstroomd land hebben is zeker.

Meer hierover is te vinden op http://www.slappebodem.nl/Nationaal-congres-veenbodemdaling

—————————-

 

Er waren weinig vragen na dit interessante maar toch wel wat schrikbarende verhaal. De heer Wilms werd vriendelijk bedankt en de aanwezigen een goede thuisreis gewenst.