Spijk, gem. West Betuwe

example@example.com

(+099)-123-45678

Hours: Mon – Fri 8:00am to 7:30pm

Statuten

 STATUTEN VERENIGING

(2001A10266RW)

Heden, twintig juli tweeduizend een, verschenen voor mij, Meester Imke MariaAdriana Johanna

den Drijver-Pigmans, kandidaat-notaris, wonende te Deil,
hierna te noemen: notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige Meester —
Hielke Beugelink, notaris, gevestigd te Leerdam:

1. mevrouw CAROLINA SOPHIA EBBERS, geboren te Amsterdam op dertig ­
oktober negentienhonderd negenendertig, (gelegitimeerd met Nationaal
Paspoort nummer: Nxxxxxxxx, afgegeven te Rhenen opzeven februari
­negentienhonderd zevenennegentig), wonende Van Abcoudehof 25 te 3911  BM Rhenen, gehuwd;

2. de heer RUDOLF EIKELENBOOM, geboren te Amsterdam op elf april

negentienhonderd achtendertig, (gelegitimeerd met Nederlands Rijbewijs -­nummer: xxxxxxxx, afgegeven te Veendam op elf maart negentienhonderd achtennegentig), wonende Zuiderlingedijk 89 te 4211 BB Spijk, ongehuwd;

De comparanten hebben verklaard een vereniging op te richten met de navolgende statuten

NAAM EN ZETEL,

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Spijk en Vogelswerf: ­

2. Zij is gevestigd te Spijk (gemeente Lingewaal

DOEL

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:

­a. het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van Spijk en Vogelswerf;

b. het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten, die voor de geschiedenis van Spijk en Vogelswerf van waarde zijn;­

c. het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en het bijeenbrengen van oudheidkundige en volkskundige gegevens;

d. het verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, enzovoorts, voorzover deze ­betrekking hebben op de geschiedenis van Spijk en Vogelswerf, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3
1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het verstrekken van voorlichting en al dan niet gevraagde adviezen aan bevolking en instanties, zowel particulieren als overheid, met name omtrent de in de doelstelling omschreven zaken;

b.  het ondersteunen van acties die overeenstemmen met de doelstellingen van de vereniging

c. het verwerven, beheren en verzorgen van onroerende goederen, gelegen in bovengenoemd gebied, indien dit voor de doelstellingen van de vereniging van nut zou kunnen zijn;

d. het houden van vergaderingen;

e. ­het organiseren van lezingen;

f. het houden van tentoonstellingen of andere manifestaties;

g. ­het attenderen op historisch schoon en het behoud ervan;

h. het uitgeven of doen uitgeven van geschriften, dan wel het verlenen van -­ medewerking daaraan;

i. in het algemeen daartoe aan te wenden wettige middelen die zij nuttig of nodig oordeelt.

DUUR

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 5

1.  De leden zijn gewone leden of ereleden.

Voorts kent de vereniging begunstigers.

2. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6.

3. Erelid is diegene die, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op grond van  de omstandigheid dat hij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft ­gemaakt.

4. Begunstiger is hij, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en ­door het bestuur is toegelaten. Hij steunt de vereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de ­algemene vergadering.

Artikel 6

1. Diegene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij het bestuur. ­Voor minderjarigen dient van de toestemming te blijken door ouders of ­ voogd.

2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt ­toegelaten.

3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat. ­

4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de ­algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de ­secretaris.
Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene vergadering.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris. Dit kan ­geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn.

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Dit kan te allen tijde  en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden door het bestuur wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Dit kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de ontzetting door de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is bedoeld.

3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot opzegging is genomen, wordt ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem/haar staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep ­open op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, roept ­het bestuur binnen vier we1cen na ontvangst van het ingediende beroep een algemene vergadering bijeen ter behandeling van het beroep. De betrokkene ­wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te verdedigen.

5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst en heeft hij/zij geen stemrecht.

RECHTEN EN VERPLICHTGEN

Artikel 8

1. Onverminderd het  overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de ­leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering. Tevens 1can de algemene vergadering besluiten, dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.­

3. De leden deelnemers kunnen niet door opzegging de toepasselijkheid van een besluit tot verzwaring van de financiële verplichtingen te hunner opzichte uitsluiten.

4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is beëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

5. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen geschiedt krachtens bestuursbesluit.

GELDMIDDELEN EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 9

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van de leden, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld;

b. bijdragen van begunstigers;

c. inkomsten uit eigen vermogen;

­d. inschrijfgelden, welke jaarlijks door de algemene vergadering kunnen worden vastgesteld; ­

e. subsidies;

f. schenkingen en makingen;

g. alle andere baten.

2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

BESTUUR

Artikel 10

­Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.­

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging die één (1) jaar of langer lid zijn Van de vereniging, zijn verkiesbaar als bestuursleden. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan; de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden benoemd, geschorst ­en  ontslagen door de algemene vergadering. ­

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Een besluit tot ontslag van een bestuurslid kan door de algemene vergadering niet anders worden genomen dan met een meerderheid van twee/derde van het -aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

2.  Jaarlijks treden één of meer leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te maken rooster; het rooster dient zodanig te worden opgesteld dat tenminste drie (3) bestuursleden niet aftreden. ­Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. ­

3. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip stellen. –

4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie (3) maanden gevolgd  wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

  5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen, doch blijft in functie totdat in de vacature is voorzien.

7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee (2) maanden een algemene ledenvergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende algemene vergadering.

­Artikel 12

1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.

2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de algemene vergadering bekend gemaakt.

3. Het bestuur stelt werkgroepen in op diverse deelgebieden. Zo mogelijk zal een bestuurslid in elk van de werkgroepen zitting nemen.

4.  De werkgroepen werken volgens een vastgesteld activiteiten-programma. Zij doen voorstellen aan het bestuur en werken goedgekeurde plannen uit.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging. Het bestuur, alsmede –

    de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, vertegenwoordigen de vereniging –in en buiten rechte. Die bestuursleden kunnen zich daarbij door een ———–­-schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. —————————-­-

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is slechts de handtekening van -­–de penningmeester vereist.                                                ‘———————————————————-­

3. Voor het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, —–­–

    bezwaren of verhuren van registergoederen, het aangaan van ——————-­-overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of mede-schuldenaar –­–verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor -­–een schuld van een derde verbindt, en in het algemeen voor handelingen —–­–welke een bedrag of waarde (jaarlijks door de algemene vergadering vast te -­–stellen) te boven gaan, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene —-vergadering.——————————————————————————­-

4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid —-­–hebbende bestuursleden in het openbaar verenigingsregister, gehouden door ­de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker rechtsgebied de —–­–vereniging haar woonplaats heeft, de naam, de voornamen en de woonplaats ­–van de nieuw benoemde bestuursleden en zijn of haar functie binnen het —–­–bestuur worden ingeschreven. ———————————————————­

ALGEMENE VERGADERINGEN —————————————————–Artikel 14————————————————————————————-1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het —-­–

verenigingsjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).——-­–


blad 6

 

 

 

 

De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar —

afzonderlijk verlengen. ————————————————————————–

2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de ——-voorzitter of van het bestuur of op verzoek blijkens aangetekend schrijven van ——–tenminste een/tiende (1/10) gedeelte van de leden of, indien dit aantal geringer is, –van tien (10) leden als bevoegd zijn hun stem in de algemene ——————–

vergadering uit te brengen. ————————————————————­——–

3. Ieder lid en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger en iedere begunstiger heeft ­toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het ­woord te voeren en voorstellen te doen. ——————————————————————————

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 ———————————————————————————————

1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: ——–a. verkiezing van bestuursleden; ——————————————————

b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar; ————–

c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in ­het ——–

afgelopen verenigingsjaar gevoerd; —————————————–­—————

    d. verslag van de bevindingen van de kascommissie over het door de penningmeester

gevoerde beleid over het afgelopen verenigingsjaar; —–­——————————-e. begroting voor het lopende .en/of volgende verenigingsjaar; —————-­———–f. benoeming kascommissie voor het lopende verenigingsjaar. —————­————-g. verslag van de werkgroepen. ———————————————————–

2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur —vastgesteld met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. ———–

3. Op verzoek blijkens aangetekend schrijven van tenminste een/tiende (1/10) —gedeelte van de leden of, indien dit aantal geringer is, van tien (10) leden als –bevoegd zijn hun stem in de algemene vergadering uit te brengen, is het —–­– bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig –

verzoek wordt ontvangen tenminste tien (10) dagen voor de algemene ——–­-vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.

OPROEP TER ALGEMENE VERGADERING —————————————Artikel 16 ——————————————————.—————————–­

1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris —————­–bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de -leden wordt toegezonden tenminste zeven dagen tevoren, de dag van ———–­

oproeping en van de vergadering niet medegerekend. —————————–­-2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te ——-­–

houden vergadering, alsmede de agenda. ——————————————–­

3. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 14 lid 2 binnen veertien (14) —­–

    dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoe1cers zelf tot de ———–

bijeenroeping overgaan op de wijze als is bepaald in lid 1 van artikel 16. —–­-

4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de -­–

wijze als in het vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeen roepen

bij advertentie in een plaatselijk veel gelezen krant. ——————————-­

 

blad 7

 

 

 

 

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING ———————-Artikel 17 ———————————————————————————–

1.      Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte -­

    meerderheid van stemmen (de helft plus één), tenzij in de wet of deze statuten

anders is bepaald. ————————————————————————

Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ———-

2. Ieder lid heeft één stem. —————————————————————-­3. Over personen wordt schriftelijke gestemd, over zaken mondeling, tenzij de –­

voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.—————————–­-

4. Bij staking van stemming over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij —-­-stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan ­–vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste —-­–stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen —­–staken, dan beslist het lot. ————————————————————­–

STATUTENWIJZIGING—————— —————————–­——————

Artike1 18 ———————————————————————————–1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ———-

—– vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. ——-­—————————————-

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de —-­orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe ———–­vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vijftien dagen en niet –­later dan dertig (30) dagen na de eerste. ———————————————-­In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, –­–ongeacht het aantal aanwezige leden. ————————————————-­

3.  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een —­-

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen -­–wijziging woordelijke is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de -leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering —–­–

wordt gehouden ——-­——————————————————————-

4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is —-

verleden.———————————————————————————-­-ONTBINDING EN VEREFFENING—————————————————-­Artikel 19 ————————————————————————————­1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een algemene -­-

    ledenvergadering tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden -der vereniging zich daarvoor moet verklaren. In deze vergadering moet ——­–tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. ————————————-­-

2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een —-

volgende, tenminste tien (10) dagen na de eerste, te houden vergadering, met –

een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte ——-­– stemmen ongeacht het aantal aanwezigen.          ————————————

 

blad 8

 

 

 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde ————-­——-

vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden ———- ­voorgesteld de vereniging te ontbinden. ———————————————­——

4. Een besluit tot ontbinding wordt tevens geacht een besluit tot vereffening te -­zijn.  Indien bij een zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. —————————­———————

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene —-­——-

vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de —–vereniging zullen overeenstemmen. ————————————————–­—–

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot ———­——-vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de —–bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. ——-­——

7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar —–

naam worden toegevoegd de woorden “in vereffening”. ————————–­——HUISHOUDELIJK REGELEMENT———- ———————————————————-­

Artikel 20——————————————————————————————­1. De algemene vergadering kan besluiten tot het opstellen van een ­huishoudelijk —-

— reglement. —————————————————————­———————–

2. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, –voorzover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, de ­introductie, het ——-vaststellen der contributie en inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefening ­van het stemrecht, de wijze van ———–benoeming van bestuursleden en commissieleden. ————————————–

3. Het huishoudelijk reglement kan slechts overeenkomstig het in artikel 18 lid ­ 1, 2 – en 3 bepaalde worden gewijzigd. ———————————————————–

4. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken —van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. ———————————­

————————————SLOTBEPALING——————————————–

————————————–Artikel 23 —————————————————

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: ————————-­1. de comparante Ebbers; —————————————————————–­——2. de comparant Eikelenboom —————————————————————–

3. de heer THEODORUS JOHANNES GERARDUS SPAAN, geboren te Duiven op twintig juni negentienhonderd zesendertig, wonende ­Zuiderlingedijk 103 te 4211 BB Spijk; ———————————————-­—————————————-

4. de heer PETER DE JONG, geboren te Heukelum op dertien april ——————– negentienhonderd vijfenveertig, wonende Tjalk 61 te 2636 DB Schipluiden; ——-­

5. de heer KLAAS DE GROOT, geboren te Heukelum op twee augustus ——-­——-

negentienhonderd negenenzestig, wonende Spijkse Kweldijk 66 te 4211 CZ ­——-

Spijk; ——————————————————————————————-

6. de heer JOHAN JACOB ROMBOUTS, geboren te Heukelum op vijfentwintig —-

november negentienhonderd tweeënvijftig, wonende Spijkse Kweldijk 168 te —–4211 CT Spijk; ——————————————————————————–

 

blad 9

 

 

 

 

van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden respectievelijk de functie van voorzitter, —-

secretaris en penningmeester zullen bekleden en de sub 4, 5 en 6 genoemden de -­

functie van gewoon bestuurslid. ———————————————————-

­De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ———————————————-

­———————————— WAARVAN AKTE ———————————–

in minuut is verleden te Leerdam op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. –

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de ———–

comparanten hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van deze ­

akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ————————————————

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, —-notaris , ondertekend. ———————————————————————-

(Volgt ondertekening)

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: