Spijk, gem. West Betuwe

example@example.com

(+099)-123-45678

Hours: Mon – Fri 8:00am to 7:30pm

ALV

Door de corona crisis zijn er in 2020 en 2021 geen jaarvergaderingen gehouden
wel kunt u via e-mail op verzoek een digitale versie van het financiële overzicht
ontvangen.

Notulen Algemene ledenvergadering 12 april 2019, Spijk

  1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De opkomst is deze keer wat minder dan voorgaande jaren er waren in totaal 22 leden.
Er zijn 4 schriftelijke en 5 mondelinge afmeldingen.

    2.  Notulen algemene ledenvergadering 13 april 2018.

De voorzitter neemt de notulen door. Er zijn enkele op- en aanmerkingen
deze worden genoteerd en gewijzigd worden na wijziging goedgekeurd.

  1. Verslag van de secretaris.

Het verslag van de activiteiten in 2018, ligt ter beoordeling op de tafels en zijn  ook
meegestuurd    met de uitnodigingen en ook te zien op de website.

Het verslag maakt wederom melding van de trage contributiebetalingen maar is  dit
jaar toch  weer aanmerkelijk beter verlopen dan vorig jaar

  1. Financieel verslag 2017 en begroting 2018

Een resumé van de financiële rekening is ter vergadering overlegd. Onze positie is nog steeds
gezond. Er is in het afgelopen jaar meer uitgegeven, dan is binnengekomen.

Dat komt mede door de extra uitgaven voor spijkerschrift omslagen die moesten worden
gemaakt vanwege gewijzigde advertenties en minder inkomsten door  achterstallige
contributiebedragen.

Noodgedwongen hebben we een nieuwe beamer aan moeten schaffen.
Ook de beamer van het Dorpshuis is aan vervanging toe.

Dit jaar hebben we ook weer mee gedaan met de RABO Clubkas actie.
Op het tijdstip van de ALV was het resultaat nog niet bekend.

Tevens is door de brabo bank bekend gemaakt dat dit het laatste jaar was
dat het in deze vorm  wordt georganiseerd

  1. Verslag en benoeming van de kascommissie

De kascommissie voor 2018 bestond uit Ineke Sahuleka en Hans de Jong

Deze kascommissie heeft de boeken van 2018 akkoord bevonden, een schriftelijk  bewijs
hiervan is in het bezit van de penningmeester

De kascommissie stelt voor, n.a.v. teruglopende inkomsten om m.i.v. 2020 de contributie te
verhogen.
Het bestuur gaat hier in mee, unaniem besluit de vergadering om de contributie m.i.v. 2020
te verhogen van €12,50 naar € 15,=.
evenals andere jaren mag er natuurlijk ook een hoger bedrag worden overgemaakt.

De kascommissie voor 2020 zal bestaan uit Hans de Jong en Myrna v.d. Hulst
Als reserve lid meldt zich aan Mevr. Heikoop

    6. Verkiezing bestuursleden.

Alexandra Dietzsch treedt om privéredenen af als bestuurslid.
Derhalve zijn wij dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Volgens rooster treedt Piet Gerssen af als bestuurslid en is herkiesbaar.
Conform het voorstel van het bestuur gaan de leden akkoord met de herbenoeming.

    7. Verslag   werkgroepen en aankondiging komende activiteiten.

         Redactie Spijkerschrift

         Spijkerschrift 36 ook weer in kleur
         Wordt in de pauze uitgereikt aan de aanwezige leden van de ALV.

Wat niet meegenomen wordt, wordt thuis bezorgd of per post verstuurd.

Ook zijn er bij Johan Rombout DVD’s te koop van eerder vertoonde films a €5,= per stuk

        Het clubhuis
        Door diverse leden en het bestuur worden er op de 1e maandag van de maandag
werkzaamheden verricht zoals schoonmaakwerkzaamheden het inventariseren en fotograferen
van oude spulletjes.

       activiteiten commissie

De werkgroep Activiteiten heeft het zomer- en najaar programma weer gereed.

We starten op 8 juni met een excursie, dit keer naar het Streekmuseum
“Baron van Brakell”  te  Ommeren.

Op 14 september volgt er nog een extra excursie dit keer naar kasteel “Merckenburg”
in Heukelum.

      Lezingen

Op 20 september hebben we een lezing door Dhr Grünewald met sterke en geestige verhalen in
Gorinchem en omstreken.

Op 29 november hebben we de laatste lezing van 2019, die aansluit op de excursie van 8 juni,
over Baron van Brakell.

   8. Mededelingen en rondvraag

Voor op tafel liggen inschrijfformulieren voor zowel de excursie naar Ommeren
als die naar Heukelum.

Ook zullen er nog oproepen voor de excursie op de website worden geplaatst
en zal via de mail nog een oproep worden gedaan

in de pauze waren er al 10 aanmeldingen voor Ommeren

vanuit de leden werd de vraag gesteld hoe het nu zit met het geluid in de grote zaal.

de voorzitter deelde mee dat wij dat al diverse keren hadden aangekaart bij het bestuur van het
Dorpshuis evenals een vast scherm vanuit het plafond, maar steeds waren er andere zaken die
voorrang hadden we hopen toch dat het er nog een keer van komt.

Het programma, inclusief film, werd door de vergadering als positief ervaren

  1. Sluiting

de voorzitter sluit de vergadering 0m 20.45 uur

 

      om 21.00 uur het vervolg met de vertoning van de EGVL Film van de Opening van het WOII
museum met ZKH Pieter van Vollenhove en veel buitenlandse gasten
      met veel verhalen interviews en andere activiteiten.
De film viel zeer in de smaak met af en toe ontroerende verhalen waarvan ik persoonlijk soms
een traantje moest wegpinken

 

    de avond werd om 22.15 uur afgesloten

    De secretaris

    Piet Gerssen

Notulen Algemene ledenvergadering 13 april 2018, Spijk

Aanwezig: 30 leden, inclusief bestuur

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De opkomst is deze keer beter als voorgaande jaren er waren in totaal 30 leden.

Er zijn 2 schriftelijke afmeldingen.

2 Notulen algemene ledenvergadering 28 april 2017.

De voorzitter neemt de notulen door. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Ze worden derhalve goedgekeurd.

  1. Verslag van de secretaris.

Het verslag van de activiteiten in 2017, ligt ter beoordeling op de tafels en ook te zien op de powerpoint presentatie levert geen vragen op.

Het verslag maakt wederom melding van de trage contributiebetalingen maar is dit jaar toch weer aanmerkelijk beter verlopen dan vorig jaar.

In de rondvraag van vorig jaar werd de suggestie gedaan om een film van Koninginnedag 1972 op CD te laten zetten en deze te koop aan te bieden aan onze leden.

Hier zijn we wel mee aan de gang gegaan maar de film is nog niet beschikbaar

Ook werd de suggestie gedaan een lezing te organiseren over het Gorcumse bedrijf De Vries Robbé.

Besloten is dat de activiteiten commissie dit ging onderzoeken

hier zijn wel mensen voor benaderd maar daar is nog niets concreet uit gekomen.

  1. Financieel verslag 2016 en begroting 2017

Een resumé van de financiële rekening is ter vergadering overlegd. Onze positie is nog steeds gezond. Er is in het afgelopen jaar meer uitgegeven, dan is binnengekomen.

De hiervan komt mede door de extra uitgaven voor spijkerschrift omslagen die moesten worden gemaakt vanwege gewijzigde advertenties en minder inkomsten door achterstallige contributiebedragen.

Ook dit jaar geen Subsidie meer van de gemeente. Dit jaar hebben we ook weer mee gedaan met de RABO Clubkas actie en heeft het mooie bedrag van € 126,00 opgeleverd.

  1. Verslag en benoeming van de kascommissie

De kascommissie voor 2017 bestond uit Ineke Sahuleka en Hanny Vreekamp

Deze kascommissie heeft de boeken van 2017 akkoord bevonden, een schriftelijk bewijs hiervan is in het bezit van de penningmeester

de kascommissie voor 2019 zal bestaan uit Hanny Vreekamp en Hans de Jong

Als reserve lid meldt zich Mevr. v.d. Hulst-den Boestert

 

6 Verkiezing bestuursleden.

Volgens rooster treedt Henk de Jong af als bestuurslid en is herkiesbaar.

Conform de voorstellen van het bestuur gaan de leden akkoord met de herbenoeming .

René Kennis geeft aan dat hij conform de statuten zitting neemt in het bestuur hij gaat PR doen en wordt de vaste fotograaf van onze vereniging .

De vergadering ging vorig jaar al akkoord met deze constructie.

  1. Verslag werkgroepen en aankondiging komende activiteiten

 activiteiten commissie

De werkgroep Activiteiten heeft het zomer- en najaar programma weer gereed.

We starten weer met een excursie dit keer naar het Marechausseemuseum te Buren

Daarna volgen nog twee lezingen in september en november.

 Redactie Spijkerschrift

 Spijkerschrift 33 is verstuurd naar de leden

 Spijkerschrift no 34 ook weer in kleur.

Deze wordt in de pauze van de algemene ledenvergadering uitgedeeld.

Door het wegvallen van Ruud Eikelenboom en een jaar later zijn partner

Marly Poeth zijn wij op zoek naar redactie leden

in de vergadering wordt hiertoe de oproep gedaan voor redactieleden.

Het clubhuis

Door diverse leden en het bestuur worden er op de 1e maandag van de maandag

werkzaamheden verricht zoals schoonmaakwerkzaamheden

het inventariseren en fotograferen van oude spulletjes

die zijn vanaf vorig keer in spijkerschrift te zien zijn

verder diverse voorkomende zaken

 overige werkgroepen geen mededelingen

 8 Mededelingen en rondvraag

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de excursie op 16 juni naar het

“marechausseemuseum” te Buren

in de pauze waren er al 24 aanmeldingen

In de rondvraag werd de suggestie gedaan om een lezing te houden over de

etymologie (herkomst) van namen

  1. Sluiting

de voorzitter sluit de vergadering 0m 20.40 uur

 Na de pauze werden drie films vertoond (digitaal)

twee over Spijk en

één over groepsschuilplaatsen

deze vielen bij de leden zeer in de smaak

 

de avond werd om 10.30 uur afgesloten